نام ونام خانوادگی : عبدالحسین قاضوی
سمت : رئیس گروه اقتصادی
شماره تماس   32404323-058 داخلی 328
 
اخبار استانداری
              
اخبار برگزیده