نام و نام خانوادگی : هادی عسکری

سمت : معاون مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی

شماره تماس   32404344-058 داخلی 344

 
اخبار استانداری
              
اخبار برگزیده