نام ونام خانوادگی : محمد بدری
 
سمت : مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی 
شماره تماس:   2404316 3- 058
 
 
 
اخبار استانداری
              
اخبار برگزیده