نام ونام خانوادگی : مهدی عابدی
 
سمت : سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی 
شماره تماس:   2404316 3- 058
 
 
 
اخبار استانداری
           
اخبار برگزیده