نام و نام خانوادگی : محمد بدری فریمان
سمت: رئیس گروه هماهنگی امور بازرگانی،صنایع و معادن
شماره تماس: 32404308- 058 داخلی: 308
اخبار استانداری
              
اخبار برگزیده